آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

فرهاد فرازنیا

فرهاد فرازنیا


دوره ها :   گیتار کلاسیک و پاپ حضوری , گیتارکلاسیک و پاپ مجازی ,مهیار شادروان

مهیار شادروان


دوره ها :   آواز ایرانی ,بهروز  غریب پور

بهروز غریب پور


دوره ها :   کارگاه ساخت و نمایش عروسکی ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده

پیانو

جمال سامری

مشاهده