لیست دوره های موسسه

مركز آموزش هنري بنياد رودكي     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :
(انتخاب کنید)

لیست دوره هاثبت نام در دوره : آنسامبل

روز های تشکیل : 
   

خروج

آنسامبل
ثبت نام

آنسامبل

نام استاد : نصیر حیدریان
گروه : موسیقی
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 4500000 ریال
نوع دوره : گروهی
تعداد جلسات : 0
تاریخ شروع دوره : 1398/09/05
تاریخ پایان دوره : 1398/10/05
ظرفیت باقیمانده : 98

ثبت نام در دوره : آهنگسازی و خلق ...

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   

خروج

آهنگسازی و خلق  ...
ثبت نام

آهنگسازی و خلق ...

نام استاد : جمال سامری
گروه : موسیقی
نوع دوره : گروهی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : گروهی
تعداد جلسات : -1
تاریخ شروع دوره : 1398/07/01
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01
ظرفیت باقیمانده : 100

ثبت نام در دوره : آواز ایرانی

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
   

خروج

آواز ایرانی
ثبت نام

آواز ایرانی

نام استاد : مهیار شادروان
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : آواز ایرانی

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
یک شنبه  
   

خروج

آواز ایرانی
ثبت نام

آواز ایرانی

نام استاد : زهرا شورشی
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : ارف / فلوت ریکو ...

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
سه شنبه  
   

خروج

ارف / فلوت ریکو ...
ثبت نام

ارف / فلوت ریکو ...

نام استاد : ناهید ایمان زاده
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 100

ثبت نام در دوره : بازیگری- روایت ...

روز های تشکیل : 
   

خروج

بازیگری- روایت  ...
ثبت نام

بازیگری- روایت ...

نام استاد : حسین جمالی
گروه : تئاتر کارگاهی ک ...
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 14000000 ریال
نوع دوره : گروهی
تعداد جلسات : 25
تاریخ شروع دوره : 1398/06/24
تاریخ پایان دوره : 1398/07/23
ظرفیت باقیمانده : 86

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : امیر بیات
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : عباس ابوحمزه
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : حامد روزبهانی
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : مهرداد افشار
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : فاطمه ریوند
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
شنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : جمال سامری
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50
قبلی 1 2 3 4 بعدی