لیست دوره های موسسه

مركز آموزش هنري بنياد رودكي     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :
(انتخاب کنید)

لیست دوره هاثبت نام در دوره : پیانو حضوری

روز های تشکیل : 
شنبه  
یک شنبه  
   

خروج

 پیانو حضوری
ثبت نام

پیانو حضوری

نام استاد : جمال سامری
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 650000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : آواز ایرانی

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
   

خروج

آواز ایرانی
ثبت نام

آواز ایرانی

نام استاد : مهیار شادروان
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : آواز ایرانی

روز های تشکیل : 
یک شنبه  
   

خروج

آواز ایرانی
ثبت نام

آواز ایرانی

نام استاد : زهرا شورشی
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : آواز بانوان حضو ...

روز های تشکیل : 
یک شنبه  
   

خروج

آواز بانوان حضو ...
ثبت نام

آواز بانوان حضو ...

نام استاد : زهرا شورشی
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 650000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : آواز بانوان مجا ...

روز های تشکیل : 
یک شنبه  
   

خروج

آواز بانوان مجا ...
ثبت نام

آواز بانوان مجا ...

نام استاد : زهرا شورشی
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 580000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام در دوره : ارف / فلوت ریکو ...

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
سه شنبه  
   

خروج

ارف / فلوت ریکو ...
ثبت نام

ارف / فلوت ریکو ...

نام استاد : ناهید ایمان زاده
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 100

ثبت نام در دوره : ارف/فلوت ریکورد ...

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   

خروج

ارف/فلوت ریکورد ...
ثبت نام

ارف/فلوت ریکورد ...

نام استاد : ناهید ایمان زاده
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 580000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 100

ثبت نام در دوره : ارف/فلوت ریکورد ...

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
   

خروج

ارف/فلوت ریکورد ...
ثبت نام

ارف/فلوت ریکورد ...

نام استاد : ناهید ایمان زاده
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 650000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : مهرداد افشار
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : فاطمه ریوند
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
شنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : جمال سامری
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : امیر بیات
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 520000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی