مقررات مالی مركز آموزش هنري بنياد رودكي

مركز آموزش هنري بنياد رودكي     مقررات مالی

 • كل شهريه در هنگام ثبت نام و  تا قبل از اولين جلسه آموزشي مي بايست از طريق دستگاه كارتخوان و يا واريز به حساب بنياد رودكي به شماره حساب 7368839533 بانک ملت پرداخت گردد.
 • تبصره: تقسیط شهریه تنها با اخذ دستور از مدیر مرکز و با صدور چک با هماهنگی امور مالی مقدور می باشد.
 • غيبت هنرجو تحت هيچ شرايطي موجه نبوده و شهريه جلسات قابل عودت نمي باشد.
 •  انصراف و تغيير كلاس با درخواست كتبي با هماهنگي و موافقت مدير مركز آموزش و حسب ضوابط آيين نامه مالي ميسر است.
 • آموزشگاه تحت شرايط ذيل و در صورت درخواست متقاضي وجه ثبت نام را به صورت کامل به متقاضي پرداخت مي نمايد:
 1. تغيير يا تعويض زمان شروع كلاس
 2. برگزار نشدن كلاس مورد نظر
 3. تغيير مدرس توافق شده در هنگام ثبت نام
 4. انصراف متقاضي تا يك هفته پيش از شروع كلاس
 • در صورتی که فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند، تنها 30%  شهریه جلسات باقیمانده به وی مسترد خواهد شد، مشروط به آنکه تعداد جلسات باقیمانده کمتر از یک سوم طول دوره نباشد.
 • تبصره: در کلاسهای کمتر از 10 نفر آموزشگاههای آزاد تجسمی و نمایشی در صورتیکه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.
 • در هر شرایطی اگر به هنگام اعلام انصراف بیش از یک سوم دوره آموزشی سپری شده باشد، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.
 • در صورت انصراف هنرجو يا عدم تشكيل كلاس، مبالغ متعلقه بصورت چك يا نقدي بر اساس ضوابط مركز و حداقل يك ماه بعد از تاريخ انصراف قابل پرداخت مي باشد.
 • تغيير كلاس از يك رشته به رشته ديگر و يا تغيير استاد مشمول آيين نامه انصراف است.
 • انتقال شهريه به ترم هاي آتي مشمول آيين نامه انصراف است.